عوامل موثر در وزن سوله

1- عرض دهانه:

 افزايش عرض دهانه سوله منجر به افزايش طول تير و متعاقب آن افزايش وزن سوله مي شود. در سوله هايي که عرض آنها از 20 متر بيشتر مي شود اين افزايش وزن به صورت تصاعدي اتفاق مي افتد. براي دهانه هاي بيشتر از 30 متر استفاده از تير ورق براي تيرهاي سقف بدون ستون مياني توصيه نمي شود زيرا منجر به افزايش قابل توجه وزن مي گردد.

2- ارتفاع سوله:

 افزايش ارتفاع سوله به منزله ي افزايش ارتفاع ستون ها و افزايش وزن است. علاوه بر اين با افزايش ارتفاع سوله ميزان بادگيري و اثر نيروي باد در سوله افزايش يافته و منجر به سنگين تر شدن سوله مي شود.

3- طول سالن :

 طول سالن به طور مستقيم در وزن سوله تاثير ندارد؛ اما در کل مي تواند منجر به بهبود وزن واحد سطح سوله شود زيرا به ازاي افزايش وزن (به علت افزايش تعداد قابها) مساحت سوله نيز افزايش مي يابد. همچنين توجه به اين مطلب ضروري است که برخي از اجزاي سوله مانند بادبند ها همواره وجود دارند و کاهش يا افزايش طول سوله تاثيري در وجود آنها ندارد به همين سبب در صورت افزايش طول سوله وزن آنها (نسبت به وزن کلي قابها) تغيير چنداني نمي کند در حاليکه سطح پوشش سوله به مراتب افزايش مي يابد. به طور کلي افزايش طول، بيشتر بر وزن واحد سطح سوله موثر است و موجب بهبود آن مي گردد.

4- بار برف منطقه:

از مهمترين عوامل موثر در وزن سوله بار برف منطقه ي احداث آن مي باشد. وزن واحد سطح سوله هايي که در مناطق با بار برف 200 کيلوگرم بر متر مربع و بالاتر طراحي مي شوند به ندرت کمتر از 40 کيلوگرم بر متر مربع بدست مي آيد. البته عرض دهانه  زياد ( بيشتر از 20 متر) نيز موجب تشديد اثر بار برف بر وزن سوله و افزايش تصاعدي وزن خواهد شد.

5- ساير بارهاي وارده بر سوله :

 اصولا هرچه بارهاي وارده بر سوله بيشتر و متنوع تر باشد انتظار مي رود که وزن سوله بيشتر شود. از بارهاي متداولي که در اکثر سوله بايد براي طراحي در نظر گرفته شود، بار جراثقال مي باشد. قرار گرفتن جراثقال و انتقال بارهاي ديناميکي ناشي از آن بر روي ستون هاي سوله منجر به افزايش ابعاد مقاطع و سنگين شدن سازه مي شود. افزايش تناژ جراثقال به بيشتر از 10 تن اين روند را تشديد مي کند. همچنين افزايش عرض دهانه نيز منجر به افزايش اثر بار جراثقال بر روي ستون هاي سوله شده و به افزايش بيش از پيش وزن سوله منتج مي شود.

از ديگر بارهاي که در سوله تاثير بسياري دارد، بار ناشي از وزن طبقه مي باشد. البته همه ي سوله ها داراي نيم طبقه نيستند و اين مورد براي همه ي سوله ها معنا ندارد. اصولا سوله هاي داراي طبقه به مراتب سنگين تر از سوله هاي عادي بدون طبقه هستند. اختلاف وزن سوله هاي طبقه دار با سوله هاي معمولي بدون طبقه ممکن است به50%. برسد. البته در اين سوله ها به ازاي مصرف مصالح بيشتر، مساحت نيز افزايش مي يابد که مزيت هاي خاص خود را دارد که يکي از اين مزايا افزايش زير بناي سوله بخصوص براي زمين هاي کوچک و محدود است. با توجه به اثر وجود طبقه درافزايش وزن سوله و همچنين افزايش مساحت زير بناي آن ، لازم است کارفرمايان با دقت در مورد وجود يا عدم وجود طبقه براي سوله ها تصميم گيري نمايند.

6- اجراي سوله هاي چند قلو :

 در صورتي که لازم باشد چند سوله براي يک پروژه احداث گردد و ملاحظات کاربردي و جانمايي پلان ها اين اجازه را بدهد تا     سوله ها به جاي آنکه با فاصله ي عرضي از هم اجرا شوند، به صورت چسبيده اجرا گردند؛ مي توان سوله را به صورت دو يا چند قلو طراحي و اجرا نمود. از مزيت هاي اين روش آن است که به علت حذف يک ستون و ايجاد يک ستون مشترک بين دو سوله، در مصرف فولاد صرفه جويي شده و سوله سبک تر مي شود. همچنين جابجايي سوله تحت بارهاي جانبي مانند باد بهتر کنترل مي گردد. البته ذکر اين نکته ضروري است که اين روش در مناطق با بار برف زير 200 کيلوگرم اثر مثبت بيشتري بر وزن مي گذارد. در مناطق با برف سنگين و بالاتر به علت انباشت برف بين دو دهانه ممکن است اين روش مزيت خود در سبک تر بودن را از دست بدهد.

تماس با ما

اگر برای خرید یکی از بسته های نرم افزار سوله پرداز پرسشی در ذهن دارید یا مایلید با واحدهای پشتیبانی فنی، طراحی سازه ، خرید نرم افزار ارتباط برقرار کنید؛ همین حالا می‌توانید با ما تماس بگیرید

Close